Breaking News

စာပေဌာန

စာပေဌာနရှိ ဆရာ/ဆရာမစာရင်း

စ ဉ် အမည် ရာထူး
ဒေါ်သီတာစန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါ်ခိုင်ငြိမ်းချမ်း ကထိက
​ဒေါ်ဖြူစင်သန့် နည်းပြ
ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း ကထိက
ဒေါ်ခင်နွယ်ဦး ကထိက
ဦးသူရအောင် နည်းပြ
​ဒေါ်စန္ဒာမော် နည်းပြ
ဒေါ်စန္ဒာနိုင် နည်းပြ