Breaking News

သင်တန်းသားစာရင်း

စဉ် ဘာသာရပ်   အောင်လက်မှတ်ရသူ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့်ရသူ
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၅၂ ၄၂ ၉၄ ၁၁ ၁၂
လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ ၄၅ ၅၅ ၁၀၀ ၁၂ ၁၃
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ၅၁ ၄၀ ၉၁ ၁၃ ၁၆
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၆၈ ၂၀ ၈၈ ၁၁
စုစုပေါင်း ၂၁၆ ၁၅၇ ၃၇၃ ၁၀ ၄၂ ၅၂